Voorwaarden

Q-VANS Gebruiksvoorwaarden en reservering

1. Algemene bepalingen

1. Wij, Q-VANS RENTAL B.V., een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, België, Veerstraat 203, ingeschreven onder nr. 0757.719.755, BTW-nummer BE0757.719.755, in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen (“wij”, “ons”) verkopen en verhuren nieuwe of tweedehands bedrijfsvoertuigen, al dan niet gerenoveerd of uitgerust volgens de specificaties van onze klanten;

2. Wij beheren een website (www. ) (“Website”) die onze voorraad bestelwagens die bij ons te koop zijn toont, maar wij bieden geen mogelijkheid om een bestelwagen online aan te schaffen via de Website.

3. Deze voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van onze Website als gastbezoeker of als geregistreerde gebruiker. Door onze Website te bezoeken en te gebruiken als bezoeker of geregistreerde gebruiker, accepteert u dat u gebonden bent aan deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op onze online reserveringsdienst.

4. Wij hebben het recht om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te passen op basis van een geldige reden, met inbegrip van een gewijzigde bedrijfsomgeving of gewijzigd bedrijfsbeleid. Het feit dat deze Voorwaarden worden gewijzigd, zal op onze website worden gepubliceerd en per e-mail aan onze geregistreerde gebruikers worden meegedeeld. Onze bijgewerkte Voorwaarden kunnen worden gedownload van onze Website. Gewijzigde Voorwaarden worden 5 kalenderdagen na een dergelijke kennisgeving van kracht, tenzij de urgentie een snellere toepassing vereist.

2. Het gebruik van de Website

1. Alle inhoud en informatie op onze Website is zonder enige vorm van garantie. Wij garanderen niet dat de inhoud accuraat of volledig is en wij zijn niet gebonden aan enige informatie die wordt verstrekt, noch aan enig aanbod, behalve zoals vermeld in deze Voorwaarden. Alle inhoud en informatie op onze Website kan naar eigen inzicht worden aangepast en gewijzigd.

2. Wij kunnen niet garanderen dat onze Website te allen tijde beschikbaar is. De beschikbaarheid van onze Website is afhankelijk van diensten die door derden worden uitgevoerd en wij kunnen de beschikbaarheid van de Website onderbreken of opschorten voor onderhouds- of veiligheidsdoeleinden. Indien mogelijk zullen we op onze Website het tijdsvenster vermelden waarin onze diensten kunnen worden onderbroken.

3. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, bedrijfsgeheimen en sui generis databankrechten van onze Website en onze databank, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, software in objectcode of broncode, afbeeldingen, ontwerp, foto’s en ander materiaal, zijn en blijven bij ons, onze leveranciers of licentiegevers. Met inachtneming van deze Voorwaarden verlenen wij u een persoonlijk, herroepelijk en niet-exclusief recht om onze Website en de daarin opgenomen technologie te gebruiken, uitsluitend met het oog op het doorzoeken van onze aangeboden voorraad en het gebruik van onze diensten.

4. Bij toegang tot de Website gaat u ermee akkoord dat u de inhoud alleen mag downloaden voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het u niet toegestaan de inhoud van onze Website te kopiëren, te publiceren, te downloaden, op te slaan (in welk medium dan ook), te verzenden, in het openbaar te tonen, aan te passen of op welke manier dan ook te wijzigen voor welk doel dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Links naar andere websites en handelsmerken of logo’s van bepaalde organisaties op onze Website impliceren niet dat er een juridische band of associatie bestaat tussen ons en dergelijke organisaties waarnaar wordt verwezen, noch dat wij enige andere website onderschrijven. U mag een link naar onze Website plaatsen als een dergelijke link geen enkele associatie met onze Website of onze organisatie creëert. Wij hebben het recht om u te verzoeken een link te verwijderen.

6. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze Voorwaarden, is het u niet toegestaan:
– content te uploaden of te plaatsen die onjuist of misleidend, lasterlijk, onwettig of anderszins schadelijk is voor andere gebruikers of derden;
– spam, publiciteit of marketingberichten te plaatsen;
– computervirussen of enige andere vorm van schadelijke code te verspreiden;
– gebruik te maken van alle technische middelen, in het bijzonder robot, schraper of extractie-instrumenten, om automatisch gegevens te verzamelen van onze Website;
– proberen om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te krijgen, hackeraanvallen uit te voeren, proberen om veiligheidsvoorzieningen te omzeilen of proberen om op een andere manier onze diensten en communicatie te verstoren;
– het kopiëren, analyseren, re-engineeren of wijzigen van materiaal op onze Website of de softwarecode die wordt gebruikt voor de uitvoering van onze diensten.

3. Online reserveringsservice

1. Wij sluiten geen online verkoopcontracten af met betrekking tot onze bestelwagens via onze Website. Elk verkoopscontract wordt offline in onze lokalen gesloten en zal gebeuren door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen ons en u of een bedrijf dat u vertegenwoordigt.

2. Wij bieden echter een online reserveringsmogelijkheid, waardoor geïnteresseerde kandidaat-kopers, professionals en particulieren de mogelijkheid hebben om een bestelauto te reserveren die op onze website als beschikbaar staat vermeld. Een dergelijke reservering is geldig gedurende een periode van 7 (zeven) dagen vanaf de datum van de reservering. Tijdens de reserveringsperiode wordt de bestelwagen exclusief voor u gereserveerd en is deze niet beschikbaar op onze markt voor andere kopers.

3. Om misverstanden te voorkomen, benadrukken wij duidelijk dat de reservering geen online reservering is voor de huur van een bestelwagen.

4. Wij rekenen geen reserveringskosten aan noch vereisen wij een aanbetaling voor de reservering.

5. De reserveringsmogelijkheid vereist dat u een account aanmaakt zoals beschreven in artikel 4. Na het aanmaken van een account kunt u een reserveringsformulier invullen om de bestelwagen waarin u geïnteresseerd bent, te reserveren. Na uw reservering zullen wij de reservering per e-mail bevestigen. Elke reservering is een persoonlijke reservering voor uzelf. Een reservering kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.

6. Tijdens de reserveringsperiode kunt u via het contactformulier op onze Website een afspraak maken om de bestelwagen bij ons te bezichtigen en/of een proefrit te maken.

7. De reservering van een bestelwagen houdt geen aankoop van de bestelwagen in. Een koopcontract wordt alleen offline, in onze lokalen, overeengekomen. Na een aankoop worden de aankoopvoorwaarden, met inbegrip van de garanties, de financiële voorwaarden en de leveringsvoorwaarden, uitsluitend beheerst door de voorwaarden die zijn overeengekomen in onze schriftelijke koopovereenkomst.

8. Na een aankoop kunt u de administratie van de aankoop, inclusief de levering, opvolgen en kunnen wij de online facturatie en betaling organiseren.

9. U kunt de reservering of een afspraak te allen tijde annuleren door contact met ons op te nemen.

10. Indien de gereserveerde bestelwagen niet binnen 7 (zeven) dagen na de datum van de reservering wordt gekocht, beëindigen wij de reservering en hebben wij het recht de bestelwagen te koop aan te bieden op de markt.

4. Account-registratie

1. U moet een account aanmaken op de Website om een bestelwagen te kunnen reserveren en de online administratieve opvolging van een aankoop te kunnen afhandelen.

2. Wanneer u zichzelf of uw bedrijf registreert, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden als individu of als gevolmachtigde van uw bedrijf. Om een account te kunnen openen moet u minstens 18 jaar oud zijn. De gebruikers van onze diensten moeten een permanente inwoner zijn van een land dat deel uitmaakt van gebied dat wij territoriaal bedienen met onze diensten zoals beschreven in onze FAQ.

3. Wij hebben het recht om de relevante informatie voor uw identificatie of de identificatie van het bedrijf dat door u wordt vertegenwoordigd, bij u op te vragen. Wij kunnen uw identificatie verifiëren via een bericht naar een door u opgegeven telefoonnummer en/of een link in een e-mail die naar het door u opgegeven e-mailadres wordt gestuurd. Uw gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, kunnen worden verstrekt aan derden zoals onze betalingsdienstaanbieders of, bij wijze van uitzondering, aan een bevoegde autoriteit indien wij verplicht zijn een dergelijke openbaarmaking uit te voeren. Wanneer u het registratieformulier invult, verstrekt u correcte en volledige informatie en geeft u in het bijzonder aan of u zich al dan niet als professionele handelaar (individueel persoon of bedrijf) of als niet-professionele privépersoon registreert. Als een van uw gegevens verandert, bent u verplicht om uw gegevens onverwijld bij te werken.

4. Tijdens het registratieproces kiest u een gebruikersnaam en een wachtwoord die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze diensten, samen met eventuele andere authenticatiemethoden die we kunnen implementeren. U dient dergelijke authenticatiegegevens vertrouwelijk te houden en elk risico van openbaarmaking aan derden te vermijden. In geval van schending van de vertrouwelijkheid dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en te handelen in overeenstemming met onze instructies. Alle handelingen die via uw account worden verricht, worden geacht door u te zijn verricht en u kunt aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke handelingen.

5. Aansprakelijkheid

1. Onze diensten verstrekt via de Website zijn gratis diensten en wij zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die het gevolg is van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van onze Website, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid of enige andere basis. Indien een dergelijke volledige beperking niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal deze beperkt zijn tot de mate die wel wettelijk is toegestaan.

2. We kunnen niet garanderen dat onze Website volledig veilig is tegen aanvallen van virussen, andere schadelijke code of aanvallen van hackers, hoewel we alles in het werk stellen om de veiligheid te waarborgen met behulp van redelijke technologische middelen.

3. Onverminderd lid 1 van dit artikel, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal onze aansprakelijkheid voor door ons veroorzaakte schade nooit indirecte of gevolgschade, winstderving, reputatieschade of morele schade omvatten. Onze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot een bedrag van 200 EUR per schadeveroorzakende gebeurtenis of een reeks van herhaalde gebeurtenissen en 250 EUR per gebeurtenis of een reeks van herhaalde gebeurtenissen in geval van grove nalatigheid. Wij aanvaarden de volledige aansprakelijkheid in geval van opzettelijk wangedrag door ons of ons personeel.

4. Iedere financiële vordering tegen ons moet binnen 15 kalenderdagen nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, worden gemeld. Voor zover de toepasselijke wetgeving ons daartoe de mogelijkheid biedt, beschouwen wij laattijdige meldingen als vervallen.

5. Door gebruik te maken van onze Website gaat u ermee akkoord ons te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, vorderingen, kosten en uitgaven die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van onze Website door u.

6. Overmacht

1. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor een vertraging of enige andere tekortkoming die wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen (“Overmacht”), met inbegrip van maar niet beperkt tot burgerlijke onrust, oorlog, embargo, terroristische aanslagen, natuurrampen zoals brand, overstromingen, explosies, aardbevingen, stormen, epidemische ziekten, onbeschikbaarheid van vervoers- of telecommunicatienetwerken, algemene stakingen, handelingen van de overheid.

7. Persoonsgegevens

1. Om onze diensten te kunnen leveren, moeten we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals verder beschreven in ons Privacyverklaring (“Verklaring”).

2. Wanneer u zich registreert om een account te openen, zullen we u vragen ons te bevestigen dat u van onze Verklaring kennis heeft genomen. Wij hebben het recht om onze Verklaring naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken, op de wijze beschreven in de Verklaring.

8. Duur en beëindiging, schorsing

1. Het contract tussen u en ons, dat wordt gesloten na aanvaarding van onze Voorwaarden, is een raamcontract van onbepaalde duur. U kunt uw account en dus ons contract te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. Verplichtingen die op het moment van opzegging nog openstaan, moeten echter tot aan de uitvoering ervan verschuldigd blijven.

2. Wij hebben het recht om ons contract te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van één maand, zonder opgaaf van redenen. Verplichtingen die op het moment van beëindiging nog openstaan, moeten echter tot aan de uitvoering ervan verschuldigd blijven.

3. Beide partijen hebben het recht om ons contract op te zeggen in geval van wezenlijke contractbreuk. Indien een wezenlijke inbreuk kan worden verholpen, kan de eisende partij de inbreukmakende partij een redelijke termijn voor herstel toekennen, maar is zij niet verplicht dit te doen. Indien een wezenlijke tekortkoming binnen deze termijn wordt verholpen, wordt het contract niet om redenen ontbonden.

9. Volledige overeenkomst – Scheidbaarheid

1. Deze Voorwaarden, samen met eventuele wijzigingen, alle documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen en eventuele aanvullende overeenkomsten die u met ons aangaat in verband met het gebruik van onze Website en bijhorende diensten, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot dergelijk gebruik.

2. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Elke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal automatisch worden gewijzigd en afgedwongen in de grootst mogelijke mate die is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

10. Geen ontheffing

1. Geen enkele verklaring van afstand van een bepaling van deze Voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of enige andere bepaling, en het feit dat wij geen enkel recht of bepaling uit hoofde van deze Voorwaarden doen gelden, betekent niet dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

11. Toepasselijk recht

1. Deze Voorwaarden en uw gebruik van onze Website en onze diensten worden beheerst door het Belgisch recht, zonder afbreuk te doen aan het recht van elke gebruiker die handelt als consument met een permanente verblijfplaats in de EU om wetten ter bescherming van de consument toe te passen die geldig zijn in het land waar hij verblijft.

12. Geschillen en jurisdictie

1. De rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden, onverminderd de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de consument.

2. Bovendien is er in geval van een geschil tussen een consument met een vaste verblijfplaats in een EU-lidstaat een optie voor onlinegeschillenbeslechting – zie de website voor onlinegeschillenbeslechting op http://ec.europa.eu/odr.

Q-VANS Privacyverklaring

In deze privacyverklaring (“Verklaring”) wordt uitgelegd waarom Q-VANS RENTAL BV (“Q-VANS”, “wij”, “ons”, “onze”) uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u zich als gebruiker (“Gebruiker”, “u”, “uw”) registreert op de Q-VANS website (“Website”) en welke rechten u heeft met betrekking tot deze verwerking.

Wanneer u onze Website gebruikt, zult u merken dat we gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën. Dergelijke technologieën zorgen ervoor dat informatie op uw apparaat wordt geplaatst of dat informatie, die al op uw apparaat stond, wordt verzameld. Om uit te leggen welke technologieën we gebruiken, waarom we dit doen en welke rechten u heeft, wordt u vriendelijk verwezen naar onze Cookie Notice.

1. Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

1. Q-VANS RENTAL BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, België, Veerstraat 203, ingeschreven onder nr. 0757.719.755, BTW-nummer BE0757.719.755, in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer:

a) u zich registreert op, en gebruik maakt van de Website;
b) u contact met ons opneemt, via e-mail, telefoon of sociale media in verband met uw gebruik van onze Website;
c) u zich heeft geregistreerd voor onze nieuwsbrieven of ander digitaal marketingmateriaal, of deze als bestaande Website-gebruiker ontvangt.

2. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven of over de inhoud van deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op www.qvans.be

3. Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te herzien. Wij zullen u via de Website op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of herzieningen voordat deze wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van kracht worden. Als wij vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt u expliciet gevraagd, voor zover de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen betrekking hebben op de verwerking op basis van uw toestemming, om toestemming te geven met de gewijzigde, gewijzigde of herziene Verklaring voordat de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van toepassing zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken we?

1. Wanneer u zich op de Website registreert en er gebruik van maakt, verzamelen we uw identificatiegegevens (naam, adres, inloggegevens, enz.), uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, enz.), professionele informatie (btw-nummer, bedrijfsnaam), automatisch verzamelde informatie (bijv. IP-adres, URL’s die u bezoekt), uw interacties met de Website en alle berichten en communicaties die u via de Website verzendt. U begrijpt dat als u weigert de persoonsgegevens te verstrekken die op de Website als verplicht zijn aangegeven, u niet met de Website kunt werken.

2. Wanneer u met ons communiceert via e-mail, telefoon of sociale media verzamelen wij uw naam, contactgegevens, inhoud van uw communicatie en de metagegevens die aan de communicatie verbonden zijn (bijvoorbeeld welk communicatiekanaal u gebruikt, wanneer u met ons communiceert, wie de deelnemers aan de communicatie waren, eventuele reacties, etc.). U begrijpt dat als wij deze persoonsgegevens niet zouden kunnen verwerken, het beantwoorden van uw vragen moeilijk, zo niet onmogelijk zou worden.

3. Wanneer u onze nieuwsbrieven of ander digitaal marketingmateriaal ontvangt, gebruiken wij uw naam, contactgegevens, producten en diensten die u bij of via ons hebt gekocht, uw interacties met deze materialen zodra u ze hebt ontvangen, uw interesses en uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van dergelijke materialen.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

1. Registratie en accountbeheer – Wij verwerken uw persoonsgegevens om u in staat te stellen zich te registreren op en gebruik te maken van de Website voor de beoogde doeleinden, waarvoor wij vertrouwen op de noodzaak van een dergelijke verwerking om onze overeenkomst (die voornamelijk bestaat uit onze algemene voorwaarden die u hebt geaccepteerd) met u uit te voeren.

2. Facturatieopvolging en klant-/partnerrelatiebeheer – Wij verwerken uw persoonsgegevens voor facturatie en relatiebeheer waarvoor wij ons beroepen op ons rechtmatige belang om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij u onze diensten kunnen blijven aanbieden of u op de hoogte kunnen houden van nieuwe diensten.

3. Managementrapportage en statistieken – Wij verwerken uw persoonsgegevens om geaggregeerde statistieken te kunnen genereren die wij gebruiken voor interne managementrapportage en voor het ontdekken en communiceren over trends, ontwikkelingen en kansen. Wij vertrouwen op ons legitieme belang om uw persoonsgegevens te onderzoeken, beter te begrijpen en er verslag over uit te brengen om ze voor dit doel te verwerken.

4. Product- en dienstontwikkeling en -verbetering – Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en voor de verbetering van onze Website en het bijbehorende dienstenaanbod. Wij vertrouwen op ons legitieme belang om concurrerend te blijven om uw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken.

5. Beveiliging – Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze Website, de gebruikers ervan, de onderliggende systemen en de gegevens veilig en beveiligd te houden tegen incidenten en bedreigingen, waarvoor we vertrouwen op ons legitieme belang om onze diensten veilig te houden.

6. Reageren op vragen – Wij verwerken uw persoonsgegevens om te reageren op uw vragen en communicatie waarvoor wij vertrouwen op ons legitieme belang om te kunnen communiceren met onze gebruikers.

7. U nieuwsbrieven en ander digitaal marketingmateriaal sturen – Wij verwerken uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal toe te sturen. Voor onze bestaande gebruikers vertrouwen we op ons legitieme belang om u ons marketingmateriaal te sturen, voor zover dit materiaal betrekking heeft op onze bestaande of soortgelijke diensten die u al bij ons heeft gekocht of gebruikt. In alle andere gevallen zullen wij uw toestemming vragen voordat wij u deze materialen toesturen. U hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

8. Wettelijke verplichtingen en legitieme verzoeken – Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan alle legitieme verzoeken van bevoegde overheden of vertegenwoordigers van de politie, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van gegevensbeschermingsautoriteiten, waarvoor wij vertrouwen op onze wettelijke verplichtingen.

9. Fusies en overnames – Wij verwerken uw persoonsgegevens om zakelijke transacties voor te bereiden en uit te voeren, zoals fusies, overnames of splitsingen, waarbij wij vertrouwen op ons legitieme belang om dergelijke transacties uit te voeren.

10. Verdediging in geschillen en procedures – Wij verwerken uw persoonsgegevens om ons te verdedigen in geschillen en juridische of andere procedures en om bewijs te verzamelen en ons verweer voor te bereiden, waarvoor wij ons beroepen op ons rechtmatige belang om ons in dergelijke omstandigheden te kunnen verdedigen.

4. Wie ontvangt de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld?

1. Gelieerde bedrijven – Wij stellen uw persoonsgegevens ter beschikking aan andere bedrijven die aan ons gelieerd zijn.

2. Andere gebruikers – We zullen een beperkte set persoonsgegevens delen met de andere gebruikers van onze Website, voor zover dit nodig is voor uw en hun gebruik van de Website in overeenstemming met de voorwaarden, de FAQ en andere relevante documentatie die door ons wordt verstrekt.

3. Overheids- en gerechtelijke instanties, autoriteiten of instanties – Wij stellen uw persoonsgegevens ter beschikking aan overheids- en gerechtelijke instanties, autoriteiten of instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken zoals hierboven uitgelegd.

4. Incassobureaus – Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens over te dragen aan een incassobureau voor de afhandeling van onbetaalde facturen.

5. Dienstverleners – Wij vertrouwen op zorgvuldig geselecteerde derden om ons te helpen bij het leveren van de Website en de bijbehorende diensten, het communiceren met u en het toesturen van ons marketingmateriaal, zoals financiële instellingen, betalingsproviders, verzekeringsmaatschappijen, externe juridische ondersteuning, accountants en marketing- en IT-dienstverleners. Uw persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven voor zover dat nodig is voor het realiseren van de bovenstaande doeleinden.

6. Transportbedrijven – Wij sturen uw persoonsgegevens ook naar transportbedrijven om de door u bestelde producten bij of via ons te leveren, voor zover die optie voor u van toepassing is.

7. Doorgifte naar derde landen – Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen hebben genomen, zoals vereist door de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie.

5. Welke garanties geven we?

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn vermeld en zullen deze alleen voor die doeleinden met de in deze Verklaring vermelde derden delen.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens gedurende de volgende bewaartermijnen:

a) Persoonsgegevens die worden verzameld bij de registratie en het gebruik van de Website: zolang u een account heeft op de Website en tot vijf jaar na het sluiten van uw account (d.w.z. wanneer alle mogelijke claims en acties zijn verjaard). Persoonsgegevens in verband met facturen worden gedurende 7 jaar bewaard, in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.
b) Persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt: zo lang als nodig is om uw aanvraag in overweging te nemen, of – als uw aanvraag betrekking heeft op uw gebruik van de Website – voor dezelfde periode als vermeld onder punt a) hierboven.
c) Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het verzenden van marketingmateriaal: tot het moment dat u bezwaar maakt tegen het ontvangen van dergelijk marketingmateriaal of wanneer u uw toestemming intrekt.
Voor alle bovengenoemde bewaartermijnen gelden uiteraard langere bewaartermijnen die ons door de wet of door de bevoegde overheidsinstanties worden opgelegd of voor zover deze persoonsgegevens worden gebruikt in lopende gerechtelijke procedures, in welk geval wij ze zullen bewaren totdat ze niet meer nodig zijn voor deze gerechtelijke procedures. Gegevens die wij hebben verwijderd, bijvoorbeeld geaggregeerde statistieken, worden voor onbepaalde tijd bewaard.

3. Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, wijziging of vernietiging. Wij geven alleen toegang tot uw persoonsgegevens op een “need-to-know”-basis, zoals hierin uiteengezet, en zorgen ervoor dat iedereen die namens ons toegang heeft tot deze gegevens gebonden is aan een contractuele of wettelijke geheimhoudingsplicht. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Welke rechten heeft u?

1. Recht op toegang – U heeft het recht om toegang te vragen tot alle door ons verwerkte persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Om dit verzoek te kunnen honoreren, moet u uitleggen tot welke gegevens u toegang wilt hebben. Wij behouden ons het recht voor om een administratieve vergoeding in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang die duidelijk worden ingediend wegens overlast of schade voor ons.

2. Recht op correctie – U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens die onjuist zijn, gratis worden gecorrigeerd. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.

3. Recht op verwijdering – U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd indien deze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden of indien de verwerking als onrechtmatig zou zijn. U dient er echter rekening mee te houden dat wij een verzoek tot verwijdering zullen afwegen:

a) tegen onze zwaarwegende belangen of die van een derde partij voor zover dat wettelijk is toegestaan;
b) tegen wettelijke of reglementaire verplichtingen of overheids- of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke verwijdering.

In plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven geschetste doeleinden, maar u ze nodig heeft om u te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

4. Recht van verzet – U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, maar u moet de ernstige en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw specifieke omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen, toelichten. Deze uitleg is niet nodig wanneer u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om een kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens op te vragen in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat.

6. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen – Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@qvans.be. voor alle zaken met betrekking tot de rechten van de betrokkenen. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen mag niet worden geïnterpreteerd als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek.

In een dergelijk verzoek moet duidelijk worden aangegeven welk recht u wenst uit te oefenen en welke de redenen daarvoor zijn, indien dit wettelijk verplicht is. Het moet ook gedateerd en ondertekend worden en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Dit vragen we om te voorkomen dat onbevoegden misbruik maken van uw rechten.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek geldig blijkt te zijn, zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek hiervan op de hoogte stellen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het in de eerste alinea van dit artikel genoemde e-mailadres. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ALGEMENE VOORWAARDEN Q-VANS RENTAL

1. Q-Vans Rental is een besloten vennootschap, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0757.719.755 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen), met haar maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Veerstraat 203 (hierna “Q-Vans Rental”).

2. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op elk aanbod van Q-Vans Rental aan haar klant, alsook op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de klant en Q-Vans Rental.

3. De eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten en zullen dus geen toepassing vinden in de relatie tussen de klant en Q-Vans Rental, zelfs niet indien zij enige bepalingen omvatten die betrekking hebben op een onderdeel van de samenwerking dat niet omschreven is in de huidige algemene voorwaarden.

4. De in de bestelbon vermelde prijzen zijn exclusief BTW en bevatten voorts geen enkele belasting of taks welke op de gekochte goederen of de uit te voeren werken geheven werd of moet geheven worden. Enige belasting of taks op de gekochte goederen of uit te voeren werken vallen integraal ten laste van de klant.

5. Door ondertekening van de bestelbon verklaart de klant dat hij gerechtigd is om, al naargelang het geval, wagens aan te kopen en/of werken te laten uitvoeren bij Q-Vans Rental en dat er geen enkele wettelijke, reglementaire, contractuele of andere bepaling bestaat die hem dit verhindert. Mocht deze verklaring niet stroken met de werkelijkheid, zal de klant Q-Vans Rental vrijwaren tegen alle mogelijke schadelijke gevolgen hiervan.

6. Behoudens voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord, dienen de verkochte goederen in de inrichtingen van Q-Vans Rental afgehaald en aanvaard te worden op de voor de levering overeengekomen datum.

7. Q-Vans Rental behoudt zich het recht voor om de verkoop als door de klant verbroken te beschouwen, wanneer deze laatste het goed niet heeft afgehaald binnen een termijn van 8 dagen, te rekenen vanaf de datum van de ingebrekestelling die hem toegezonden werd om bezit van het goed te nemen. Q-Vans Rental kan evenwel zonder meer de uitvoering van de overeenkomst voortzetten, wanneer zij dit verkiest.

8. In al de gevallen van verbreking van de verkoop door de klant, en o.m wanneer de verkoop als verbroken zal beschouwd worden wegens niet afhaling door de klant binnen de termijn bepaald in artikel 7 hierboven, zal het betaalde voorschot onherroepelijk en ten titel van forfaitaire schadevergoeding toekomen aan Q-Vans Rental om Q-Vans Rental schadeloos te stellen voor de schade die zij geleden heeft ingevolge kosten en uitgaven van gelijk welke aard die zij heeft moeten doen, onverminderd het recht van Q-Vans Rental om een hogere schadevergoeding te eisen indien ze bewijst dat de de werkelijke schade hoger zou liggen.

Wanneer (a) het betaalde voorschot minder bedraagt dan 25% van de overeengekomen prijs (belasting en taks niet inbegrepen) of (b) het betaalde voorschot 25% bedraagt, maar Q-Vans Rental een hogere werkelijke schade heeft geleden, dan zal de klant bovendien om dezelfde reden ertoe gehouden zijn het verschil tussen enerzijds de forfaitaire schadevergoeding van 25% of de aangetoonde hogere werkelijke schade en anderzijds het betaalde voorschot aan Q-Vans Rental, te betalen, terwijl een eventueel teveel hem zal terugbetaald worden.

9. Indien bij de uitvoering van de verkoop of werken een termijn tussen Q-Vans Rental en de klant is overeengekomen, is deze termijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Bij een vertraging in de uitvoering, verzaakt de klant aan elk mogelijk verhaalmiddel ten aanzien van Q-Vans Rental, in het bijzonder (zonder enige beperking) aan de toekenning van enige prijsvermindering en/of schadevergoeding van welke aard dan ook.

10. De facturen van Q-Vans Rental moeten contant betaald worden bij de afhaling van de goederen. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht binnen de 8 dagen volgend op de factuurdatum gemotiveerd en schriftelijk ingediend worden. Elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is, zal van rechtswege, enkel en alleen door overschrijding van de termijn en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, met een nalatigheidsintrest van 1% per maand vermeerderd worden. Bovendien zal elk bedrag dat 8 dagen na de verzending van een ingebrekestelling onbetaald gebleven is, ten titel van schadebeding vermeerderd worden met een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding gelijk aan 10% van het nog verschuldigd saldo, met een minimum van 125 euro.

11. Q-Vans Rental is ontlast van haar verplichting tot aflevering zolang de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met bijkomende kosten niet volledig betaald is. De risico’s worden op de klant overgedragen vanaf het ogenblik waarop de overeengekomen datum voor aflevering verstreken is en het goed zich in de inrichtingen van Q-Vans Rental ter beschikking van de klant bevindt.

12. Tevens behoudt Q-Vans Rental zich het recht voor om documenten gerelateerd aan wagens in haar bezit te houden tot volledige betaling van het/de betrokken voertuig(en) of ander(e) voertuig(en) waarvan de klant door Q-Vans Rental op de hoogte werd gebracht dat deze klaar is/zijn voor levering, maar die door de klant niet werden betaald.

13. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, wordt onder partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de eigendomsoverdracht van het verkochte goed slechts plaats heeft na integrale betaling van de overeengekomen prijs, in hoofdsom en met inbegrip van eventuele interesten en kosten. De klant verbindt er zich toe om indien nodig derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Q-Vans Rental.

14. Q-Vans Rental kan op ieder ogenblik en zelfs na faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enig andere situatie van samenloop bij de klant, de tegoeden en schulden (in hoofdsom, interesten en/of kosten) compenseren en verrekenen, die wederzijds bestaan tussen Q-Vans Rental en de klant. Deze compensatie kan worden uitgevoerd, zelfs ingeval deze vorderingen en schulden nog niet zeker, vaststaand en/of opeisbaar zijn, en ongeacht de vorm, munteenheid, oorzaak, aard en/of het voorwerp van de schulden en vorderingen. De berekening van de compensatie geschiedt in euro na, indien nodig, een omrekening van de vreemde deviezen, voor uitsluitende en volledige rekening van de klant.

15. Q-Vans Rental wijst alle verantwoordelijkheid af voor werken die zonder tussenkomst van een daartoe door haar gemachtigde persoon aan leden van haar personeel zouden toevertrouwd zijn.

16. De verkochte voertuigen zijn nieuwe of jonge voertuigen en vallen (met uitzondering van de eventuele werken die op vraag van de klant door Q-Vans Rental of haar onderaannemers aan het voertuig zijn uitgevoerd) onder de lopende fabriekswaarborg. Er wordt door Q-Vans Rental voor deze voertuigen (exclusief de eventuele werken die op vraag van de klant door Q-Vans Rental of haar onderaannemers aan het voertuig zijn uitgevoerd) geen andere waarborg gegeven en de klant zal zich voor eventuele fabricagefouten of andere gebreken aan het voertuig zelf, uitsluitend op de lopende fabriekswaarborg kunnen verlaten.

17. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen in artikel 16, is de aansprakelijkheid van Q-Vans Rental ten aanzien van de klant, te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door Q-Vans Rental onderschreven verzekeringspolissen en telkens binnen de grenzen van de geboden dekking met betrekking tot het desbetreffende geval. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringspolissen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Q-Vans Rental uit hoofde van de overeenkomst met een klant, beperkt tot het door de betrokken klant effectief betaalde bedrag voor de diensten en werkzaamheden van Q-Vans Rental. Iedere aanspraak ten aanzien van Q-Vans Rental uit hoofde van de overeenkomst met de klant, vervalt in elk geval indien Q-Vans Rental niet binnen de 6 maanden na ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. De aansprakelijkheid van Q-Vans Rental is in ieder geval beperkt tot de geleden, voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade. Q-Vans Rental is onder geen enkel beding aansprakelijk voor de gevolgschade of indirecte schade in hoofde van de klant, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het verlies van data, tijd, omzet, inkomsten, kansen, opportuniteiten of cliënteel, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen, kostenstijgingen, beperkingen qua productie, potentiële schade, winstderving, reputatieschade, onderbreking of stagnatie van activiteiten of vorderingen van derden van welke aard ook. Voor zover Q-Vans Rental bij de uitvoering van de opdrachten van de medewerking, diensten en/of leveringen van een derde persoon afhankelijk is, kan Q-Vans Rental niet door de klant aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de fout van deze derde persoon, met inbegrip van diens zware of opzettelijke fout.

18. Q-Vans Rental heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, zonder opzeggingstermijn of -vergoeding, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang, zonder betaling van enige vergoeding, te ontbinden in elk van de volgende gevallen: (1) indien de klant, ondanks een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door Q-Vans Rental waarbij een termijn van tenminste 15 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de behoorlijke en tijdige nakoming van één of meerdere van zijn/haar verbintenissen ten opzichte van Q-Vans Rental onder de overeenkomst, (2) indien Q-Vans Rental gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn/haar verbintenissen jegens Q-Vans Rental wel zal nakomen onder de Overeenkomst, (3) het (al dan niet vrijwillig) opstarten van een procedure van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, ontbinding of voorlopig bewind bij de klant, dan wel als de klant zich in een situatie van kennelijk onvermogen zou bevinden. Per aangetekend schrijven zal Q-Vans Rental de klant in kennis stellen van de ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel, die onmiddellijk en van rechtswege zal geacht worden te hebben plaatsgevonden twee kalenderdagen na haar verzending, waarvan de poststempel als bewijs geldt. Ingeval van zulke ontbinding, houdt Q-Vans Rental zich tevens het recht voor een vergoeding van de klant te vorderen voor de kosten, rente en schade die Q-Vans Rental hierdoor heeft geleden en worden alle vorderingen van Q-Vans Rental op de klant onmiddellijk, van rechtswege en volledig opeisbaar.

19. Niettegenstaande Q-Vans Rental redelijke inspanningen levert om haar e-mails en overige elektronische bestanden te vrijwaren van virussen en enig andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het evenwel de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van de klant voor de nodige en gepaste maatregelen te nemen om haar computers en/of IT-systeem tegen deze virussen of defecten te vrijwaren en beschermen. Q-Vans Rental aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van eender welke aard, voor enige verlies en/of schade ingevolge en/of naar aanleiding van het ontvangen of het gebruik van elektronische communicatie en/of bestanden dewelke afkomstig zijn van Q-Vans Rental.

20. Het in gebreke blijven om een recht onder deze algemene voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden, noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen. Indien afstand van recht wordt gedaan met betrekking tot het in gebreke blijven van de andere partij om aan een of andere verplichting onder deze overeenkomst te voldoen, dan zal de genoemde afstand van recht niet beschouwd kunnen worden als een afstand van recht met betrekking tot een later in gebreke blijven m.b.t. dezelfde of een andere verplichting.

21. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of ontoepasbaar blijken te zijn om welke reden dan ook, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen.

22. Alle betwistingen betreffende de interpretatie, geldigheid of de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Q-Vans Rental en de klant, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de zetel van Q-Vans Rental, tenzij Q-Vans Rental zelf, optredend als eiser, zou kiezen om het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.

23. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen betreffende de interpretatie, geldigheid of uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Q-Vans Rental en de klant.

Q-VANS Cookieverklaring

In deze cookieverklaring (“Verklaring”) wordt uitgelegd op welke wijze en waarom Q-VANS RENTAL BV (“Q-VANS”, “wij”, “ons”, “onze”) gebruik maakt van technologieën zoals cookies, pixels en plug-ins op de Q-VANS website (“Website”) en welke rechten u heeft met betrekking tot het gebruik van deze technologieën.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw toestel geplaatst worden om allerhande redenen. Het kan gaan om identificatie, om bepaalde instellingen of voorkeuren te onthouden, om statistieken in verband met websitebezoek te genereren, enz.

Pixels zijn nagenoeg onzichtbare softwarecode die in een website wordt ingebouwd en die toelaat verbinding te leggen met de servers van derde partijen. Meestal worden pixels gebruikt om surfgedrag in kaart te brengen voor reclamedoeleinden.

Plug-ins zijn knoppen en functionaliteiten van meestal sociale mediabedrijven die in een website worden ingebouwd om bepaalde sociale functionaliteiten mogelijk te maken, zoals het delen van bepaalde inhoud van de website op een sociale mediaplatform

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook via andere kanalen en om andere redenen dan diegene die in deze Verklaring worden omschreven. Voor meer informatie over deze andere verwerkingen, verwijzen we u graag door naar onze Privacyverklaring.

1. Wie is verantwoordelijk en waarvoor?

1. Q-VANS RENTAL BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, België, Veerstraat 203, ingeschreven onder nr. 0757.719.755, BTW-nummer BE0757.719.755, in het RPR te Antwerpen, afdeling Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer:

a) wij informatie plaatsen op uw toestel op het moment dat u onze Website bezoekt, zoals het plaatsen van de hieronder beschreven cookies of het wegschrijven van informatie in de lokale cache;
b) wij informatie uitlezen die reeds op uw toestel opgeslagen werd, zoals cookies die reeds op het toestel aanwezig zijn of informatie gerelateerd aan het toestel zelf.

2. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven of over de inhoud van deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op.

3. Wij behouden ons het recht voor deze Verklaring naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of te herzien. Wij zullen u via de Website op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of herzieningen voordat deze wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van kracht worden. Als wij vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, wordt u expliciet gevraagd, voor zover de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen betrekking hebben op de verwerking op basis van uw toestemming, om toestemming te geven met de gewijzigde, gewijzigde of herziene Verklaring voordat de wijzigingen, aanpassingen of herzieningen van toepassing zijn op onze verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Welke cookies gebruiken wij?

1. Wanneer u de Website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

a) PHPSESSID, een eerste-partij sessiecookie die nodig is om de communicatie met de website te verzorgen; en
b) Een eerste-partij cookie die gedurende op uw toestel blijft staan en die uw taalvoorkeuren bijhoudt.
c) Een eerste-partij cookie die gedurende op uw toestel blijft staan en die uw cookievoorkeuren bijhoudt.

Alle hogergenoemde cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Website. We verwerken uw persoonsgegevens met deze cookies op basis van ons legitieme belang om u de Website te kunnen aanbieden.

3. Uw cookievoorkeuren aanpassen

1. U kan cookies die op uw toestel staan steeds verwijderen. De instructies om cookies te verwijderen, verschillen van browser tot browser. Wij verwijzen u graag door naar de instructies voor de meest gebruikte browsers:

a) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
b) Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
c) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
d) Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
e) Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265

4. Wie ontvangt de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld?

1. Dienstverleners – Wij vertrouwen op zorgvuldig geselecteerde derden om ons te helpen bij het leveren van de Website en de bijbehorende diensten. Uw persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven voor zover dat nodig is voor het realiseren van de bovenstaande doeleinden.

2. Doorgifte naar derde landen – Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit in de toekomst zou veranderen, zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige passende waarborgen en aanvullende maatregelen hebben genomen, zoals vereist door de gegevensbeschermingswetten van de Europese Unie.

5. Welke garanties geven we?

1. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in deze Verklaring zijn vermeld en zullen deze alleen voor die doeleinden met de in deze Verklaring vermelde derden delen.

2. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zolang de hogervermelde cookies op uw toestel blijven staan.

6. Welke rechten heeft u?

1. Recht op toegang, verbetering, verwijdering, beperking en gegevensoverdraagbaarheid – Wij houden uw persoonsgegevens verzameld via cookies niet bij op een identificerende wijze en kunnen u de hier genoemde rechten bijgevolg niet toekennen.

2. Recht van verzet – U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor volstaat het om eenvoudigweg de cookies van uw apparaat te verwijderen. Let op: de essentiële cookies hoger vermeld zullen steeds opnieuw geplaatst worden wanneer u de Website bezoekt.

3. Klachten – Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het hogervermelde e-mailadres. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

COOKIEEEES!

Qvans gebruikt cookies om de gebruikservaring van onze website te optimaliseren.
Klik je op doorgaan, dan ga je akkoord met het gebruik van cookies. Cookiebeleid

Toegevoegd aan winkelwagen

Reserveer

De update van je persoonlijke informatie is gelukt!

De update van je bedrijfsinformatie is gelukt!

Het paswoord werd succesvol

Het wachtwoord is gecreëerd.

Controleer uw e-mail

U bent succesvol geregistreerd en kunt vanaf heden orders plaatsen.

De link is gekopieerd

Je inschrijving is gelukt!